Pravidla spotřebitelské soutěže
„VYHRAJ AUTO NA VÍKEND“

 

I.      ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem spotřebitelské soutěže s názvem „Vyhraj auto na vikend" (dále jen Soutěž) je REPLY-TO s.r.o., IČO 27620034, Za Humny 170, 250 82 Horoušánky, Česká republika (dále jen Organizátor).

Kontakt na Organizátora je: eurooil@reply-to.eu, tel.: +420 775 040 155.

II.      MECHANIKA A VYHODNOCENÍ SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

a)        Kup 2 kusy energetického nápoje Red Bull v síti čerpacích stanic EuroOil

b)        Uschovej pokladní doklad

c)        Běž na stránky eurooil.hrajme.eu

d)        Zaregistruj se do Soutěže vyplněním registračního formuláře

e)        Soutěže je možné se účastnit víckrát, pokaždé s novou účtenkou

f)         Každý Soutěžící, který správně vyplní registrační formulář bude zařazen do losování o ceny

III.      TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 01.07. 2019, 00:01 do 31.07.2019, 23:55 na území České republiky.

IV.      ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Tato Soutěž je určena všem fyzickým osobám starším osmnácti let s místem trvalého bydliště na území České republiky, kteří se v době konání Soutěže zaregistrují na stránkách Soutěže a budou postupovat v souladu s Pravidly této Soutěže (dále jen Soutěžící).

Do Soutěže budou zařazeni ti Soutěžící, kteří úplně splní podmínky stanovené v Pravidlech Soutěže. Organizátor Soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými Soutěžícími.

Soutěžící nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly nebudou do Soutěže zařazeni. Pokud se ukáže, že tento Soutěžící se i přes uvedené stal Výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nemá nárok na výhru a bude vylosován nový Výherce.

V.      SOUTĚŽNÍ CENY

Výhru v Soutěži (dále jen Výhra) představuje:

1.-3. cena

 • NA VÍKEND VOLKSWAGEN GOLF S PLNOU NÁDRŽÍ 

4.-53. cena

 • NIKE SPORTOVNÍ SADA (sportovní taška, kšiltovka, sportovní lahev)

Vyobrazené výhry jsou ilustrativní a dodané výhry se mohou mírně lišit typem kolekce.

VI.       VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ

Výherce Soutěže bude do 5 pracovních dnů od ukončení Soutěže vyrozuměn písemně na email uvedený v přihlašovacím formuláři na stránkách Soutěže.

Společně s informací o výhře v Soutěži bude email obsahovat i informace týkající se distribuce výher.

Pokud uvede Výherce neplatný email nebo nebude na oznámení o výhře reagovat do 5 pracovních dnů, ztrácí právo na výhru a bude vylosován nový Výherce.

Výherce může výhru věnovat osobě starší 18 let za podmínky, že dotyčná osoba pošle do 5 dnů od oznámení výhry své kontaktní údaje v souladu s registračním formulářem a potvrdí přijetí výhry a Pravidla soutěže na email eurooil@reply-to.eu.

Na výhru v Soutěži nemá Soutěžící právní nárok.

Případnou srážkovou daň z výher uhradí Organizátor nad rámec Výhry.

VII.      PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla Soutěže včetně doby její platnosti či Soutěž ukončit nebo bez náhrady zrušit.

Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o Výhře v případě změny e-mailového účtu, který byl uveden v registraci nebo v případě, že email o výhře nemohl být doručen na základě skutečností způsobených na straně výherce nebo třetími stranami.

Soutěžící dává svou účastí v Soutěži souhlas s Pravidly Soutěže stanovené Organizátorem a zavazuje se je plně respektovat a dodržovat. V případě, že Soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito Pravidly, vyhrazuje si Organizátor právo vyřadit takového Soutěžícího ze Soutěže bez náhrady.

Do Soutěže nemohou být zapojeni zaměstnanci Organizátora Soutěže, společnosti Red Bull Česká Republika s.r.o. a jejich rodinní příslušníci ani osoby příbuzné ve smyslu § 771 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku).

 

 VIII.      ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů Organizátorem Soutěže se řídí platným právním řádem České republiky (zejména zákonem 101/2000 Sb., Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679. a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti).

Správcem osobních údajů je REPLY-TO s.r.o. se sídlem Za Humny 170, 250 82 Horoušánky, IČO 27620034, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 119400 vedenou u Městského soudu v Praze. (dále jen „Správce“) v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje svých klientů, zákazníků a účastníků spotřebitelských soutěží. Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále pouze „Zásady“) mají za účel informovat Soutěžící, jakož i jakékoli další subjekty údajů o okolnostech zpracování jejich osobních údajů a o právech, která v rámci těchto zpracování mají.

1.       Účely zpracování osobních údajů

Správce provádí zpracování osobních údajů pouze za následujícími účely:

a)       uzavření a plnění smluv, resp. za účelem poskytnutí služeb

b)       organizace spotřebitelských soutěží, jejich vyhodnocení a doručení výher jednotlivým výhercům spotřebitelské soutěže

c)       zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu Správce, kterým je přímý marketing

d)       zasílání obchodních sdělení a za účely marketingovými a reklamními, pokud mu pro tyto účely udělil Soutěžící svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

2.       Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Rozsah osobních údajů, které Správce zpracovává, se liší s ohledem na účel, za jakým zpracování provádí.

a)       Za účelem uzavření a plnění smlouvy (resp. poskytnutí služeb) zpracovává Správce následující osobní údaje: e-mailová adresa, jméno a příjmení, dodací adresa, telefon.

b)       Za účelem organizace Soutěže, jejího vyhodnocení a doručení Výher jednotlivým Výhercům Soutěže zpracovává Správce následující osobní údaje: e-mailová adresa, jméno a příjmení, dodací adresa, telefon, konfekční velikost.

c)       Správce prohlašuje, že během zpracování nejsou činěny žádné úkony související s automatizovaným rozhodováním, jehož obsahem je zásah do práv, či oprávněných zájmů Soutěžících.

3.       Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Soutěžící poskytuje Správci své osobní údaje dobrovolně. Neposkytnutí osobních údajů ovšem může ovlivnit způsobilost Správce poskytnout subjektu údajů služby, které jsou založeny na nezbytné znalosti požadovaných informací o Soutěžícím, včetně údajů osobních ve smyslu platného právního řádu České republiky.

4.       Doba zpracování osobních údajů

Pro účel uzavření a plnění smlouvy zpracovává Správce osobní údaje po dobu nezbytnou pro uzavření a plnění smlouvy, především pak po dobu poskytnutí služby včetně běhu záruční lhůty a následné archivace na základě zákonné povinnosti.

Pro účel organizace Soutěže, jejího vyhodnocení a doručení Výher jednotlivým Výhercům Soutěže zpracovává Správce osobní údaje po dobu přiměřenou tomuto účelu, nejdéle však po dobu 3 let.

Pro účel zasílání obchodních sdělení a pro účely marketingové a reklamní zpracovává Správce osobní údaje po dobu nezbytně dlouhou a přiměřenou těmto účelům, nejdéle však po dobu 5 let.

5.       Příjemci osobních údajů

Osobní údaje, které získal Správce od Soutěžícího v souvislosti s účastí v Soutěži sdílí se společnostmi spolupracujícími v rámci této Soutěže, přičemž každá z těchto společností vystupuje v roli samostatného správce. Seznam těchto dalších příjemců /samostatných správců/:

 • Red Bull Česká Republika s.r.o. - IČO 25793829

6.       Způsob zpracování osobních údajů

Správci a případně jeho zpracovatelé osobní údaje zpracovávají manuálně (v tištěné i v elektronické formě) a elektronicky automatizovanými prostředky.

7.       Rozšířené právo na přístup k osobním údajům

Soutěžící má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, má právo získat přístup k těmto osobním údajům v následujícím rozsahu informace:

a)       Jaké jsou účely zpracování

b)       Jaké jsou kategorie těchto osobních údajů

c)        Přehled příjemců či kategorií příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, a to zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích

d)       Jaká je plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji to možné určit, kritéria použitá ke stanovení retenční doby

e)       Jaká jsou jeho práva. Především se jedná o právo požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů či omezení jejich zpracování, a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování

f)        právo podat stížnost u dozorového úřadu

g)       Veškeré informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány přímo od subjektu údajů.

Soutěžící má dále právo žádat od Správce kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných subjektů údajů. Za opakované časté požadavky subjektu údajů může Správce účtovat přiměřený poplatek ve výši ospravedlnitelných administrativních nákladů na jejich pořízení. Jestliže Soutěžící podává žádost v elektronické formě, budou mu informace poskytnuty také v elektronické formě ve strojově čitelném formátu, pokud Soutěžící nepožádá o jiný způsob doručení.

 • Právo na opravu

Soutěžící má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho dotýkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má Soutěžící také právo na doplnění neúplných osobních údajů.

 • Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

Soutěžící má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal veškeré jeho osobní údaje, které se ho týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z následujících důvodů:

a)       osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány

b)       Soutěžící odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování

c)        Soutěžící vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu

d)       osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně

e)       osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo ČR

f)        osobní údaje byly původně shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě.

 • Právo na omezení zpracování

Soutěžící má právo, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z následujících případů:

a)       Soutěžící rozporuje přesnost a aktuálnost jeho osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit

b)       zpracování je protiprávní a Soutěžící odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití

c)        Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování Správce, ale Soutěžící je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů

Soutěžící má právo získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému Správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů, nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy se Soutěžícím a současně se zpracování provádí automatizovanými prostředky.

Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob

 • Právo vznést námitku

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má Soutěžící právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, jež se ho týkají, pro tento účel, což zahrnuje i profilování (tj. jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), pokud se týká tohoto přímého marketingu

Pokud Soutěžící vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Soutěžící má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tedy jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), které může mít pro Soutěžící právní účinky, nebo se ho dotýká obdobně významným způsobem. Toto právo se neaplikuje, jestliže je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a Správcem, nebo je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů. V takovém případě má však Soutěžící právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany Správce, právo vyjádřit svůj názor a právo toto automatizované rozhodnutí napadnout.

 • Uplatnění práva

Soutěžící může kdykoli uplatnit svá práva zasláním elektronické zprávy na adresu eurooil@reply-to.eu, prostřednictvím odkazu, který je uveden v každém zaslaném obchodním sdělení nebo posláním písemného odvolání souhlasu na adresu společnosti REPLY-TO s.r.o. se sídlem Za Humny 170, 250 82 Horoušánky, přičemž je na Soutěžícím, aby si zvolil pro něj nejpřijatelnější formu odvolání).

Pro účely dostatečné identifikace v případě odvolání souhlasu je nezbytné uvést v rámci tohoto odvolání e-mailovou adresu, telefonní číslo použité při udělení souhlasu v registračním formuláři a název Soutěže. V případě odvolání souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů, které provádí Správce na základě jiného právního titulu, především za účelem plnění smlouvy, nebo zákonnost zpracování, které bylo založeno na souhlasu do okamžiku jeho odvolání. 

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Soutěžící má právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů Správcem u dozorového úřadu, kterým je pro Českou republiku

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7     

8.        Kontaktní údaje Správce

                                        Reply-to s.r.o.

Adresa:                           Za Humny 170, 250 82 Horoušánky, Česká republika

Email:                              eurooil@reply-to.eu

Telefon:                          +420 775 040 155

 

IX.       PRAVIDLA SOUTĚŽE, ROZHODNÉ PRÁVO

 • Úplná pravidla Soutěže jsou po celou dobu její platnosti uvedena na stránkách soutěže na adrese eurooil.hrajme.eu.
 • Tato Soutěž a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právem České republiky.
 • Vyplněním registračního formuláře akceptuje každý Soutěžící tato pravidla a instrukce, které jsou uvedeny na soutěžních dokumentech.

 

V Praze dne 1. června 2019